Uw privacy is onze zorg!
Privacyverklaring en cookiebeleid

Wij hechten waarde aan uw privacy

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per E-mail aan: info@adviesbureauvanmil.nl

Privacyverklaring

Adviesbureau van Mil verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee direct of indirect natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd.

Adviesbureau van Mil gebruikt: Voor het aangaan van een overeenkomst van opdracht, alsmede de daarmee verband houdende administratie (niet steeds worden alle hieronder genoemde gegevens genoteerd):

  • Uw naam;
  • Uw adres;
  • Uw BTW-nummer;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw emailadres;
  • Uw bankgegevens en betaalgegevens.

Deze gegevens heeft Adviesbureau van Mil nodig voor de uitvoering van de met u te sluiten of uit te voeren overeenkomst. De grondslag van deze verwerking is dan ook de uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b AVG). Deze gegevens kunnen, geheel of gedeeltelijk, worden doorgegeven aan rechterlijke instanties of andere overheidsorganen, alsook (binnen het kader van de door u aan Adviesbureau van Mil gegeven opdracht) aan derden. Denk aan advocaten, deskundigen, en “gewone” wederpartijen. Er bestaat niet het voornemen om de gegevens door te leiden naar een derde land of een internationale organisatie.

Adviesbureau van Mil heeft geen geautomatiseerde besluitvorming waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt. Deze gegevens worden door Adviesbureau van Mil niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, rekening houdende met wettelijke verplichtingen.

Cookiebeleid (EU)

Scroll naar boven